Thursday, November 03, 2011

بُگــــذر از ایــــن

زود می گذشت؛
هزاران بار جان کندم؛
هزاران جان از ریشه کندم؛
و باز آنی نشد که میخواستم.0

تو که زود می گذشتی؛
چشمانم را تیز کردم؛
خیره به تیزی آفتاب ماندم؛
و باز راهت را گم کردم.0
آنقد که زود می گذشتی.0

زود خواهم رفت؛
زودتر از آنچه که گذشت؛
و یکی از هزاران را؛
جایی برایت به ارمغان خواهم گذاشت؛
تا دیر به سویم باز آیی.0

Archive

All Contents Copyright © 2011 Insomnia Times | Arash Khosronejad.
All rights reserved.
زمان های بی خوابی. زمانهای بیخوابی . نوشته های آرش خسرونژاد