Friday, February 05, 2010

اگر سکوت است...اگر

همیشه قبل از اینکه حرف بزنم؛ می نوشتم.0
گاهی برای مطمئن شدن از همه چیزهایی که میخواستم بگویم.0
اما حالا که می نویسم؛
از حرفهایی که میخواستم بزنم هیچ اطمینانی ندارم.0
اگر سکوت کرده ام؛ ناراضی و ناآرام از تمام کلمه های از دست رفته ام هستم؛
تمام دردی که دیگر آرام نمی گیرد.0

Archive

All Contents Copyright © 2011 Insomnia Times | Arash Khosronejad.
All rights reserved.
زمان های بی خوابی. زمانهای بیخوابی . نوشته های آرش خسرونژاد